Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến là gì?
Công suất tác dụng: Công suất tác dụng được định nghĩa là công suất thực tiêu hao của thiết bị khi sử dụng. Thường được gọi bằng các tên: True power – Active power – Real power. Công suất tác dụng được ký hiệu là P và được đo bằng đơn vị W, kW hoặc MW. Công suất… (0 comment)