Các loại biến dòng đo lường MCT và ý nghĩa các thống số
Biến dòng đo lường MCT là thiết bị chuyển đổi dòng điện giá trị cao sang dòng điện giá trị thấp (thường là 5A hoặc 1A) theo tỉ lệ được quy định trước. Tín hiệu sau khi chuyển đổi được đưa đến đồng hồ đo lường, hoặc các thiết bị bảo vệ quá dòng, thấp… (0 comment)