Rơ le bảo vệ mất pha
Công dụng rơ le bảo vệ mất pha Trong mạng điện công nghiệp sử dụng điện 3 pha, vấn đề mất pha sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với phụ tải đặt biệt là các phụ tải động cơ. Để khác phục vấn đề này, chúng ta thường sử dụng thêm thiết bị rơ… (0 comment)